40% zniżki w całym sklepie — czas ograniczony!Kup teraz

Polityka Prywatności Platformy Zakupowej sponndesign.com

 • W niniejszej Polityce Prywatności zwrotom pisanym z wielkiej litery nadane są takie znaczenia jakie przypisują im Definicje wskazane w § 1 Regulaminu Zakupów Platformy Zakupowej sponndesign.com.
 • Celem Polityki Prywatności jest określenie podejmowanych przez Gospodarza działań, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Platformy, usług i narzędzi, wykorzystywanych podczas korzystania przez Użytkownika z Platformy, w tym podczas zakładania Konta, dokonywania Zakupu, zapisania się do newslettera
 • Gospodarz szanuje prywatność Użytkowników, w szczególności chroni przetwarzane Dane Osobowe Kupujących. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie zasad przetwarzania przez Gospodarza danych osobowych w celu zapewnienia sprawnego działania Platformy, dostosowywania Platformy, jej wyglądu oraz oferty do oczekiwań, potrzeb i zachowania Użytkowników oraz spełnienia obowiązków wynikających w przepisów prawa.
 • Wejście na którąkolwiek stronę internetową Platformy lub rozpoczęcie przeglądania jej zawartości jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej Polityki Prywatności. 
 • Gospodarz w przypadku przekazania mu przez Kupującego Danych Osobowych będzie przetwarzał je zgodnie z prawem, przede wszystkim zgodnie z RODO oraz niniejszą Polityką Prywatności.
 • Administratorem Danych Osobowych jest Gospodarz: SPONN DESIGN Renata Zielonka, adres wykonywania działalności gospodarczej ulica Dzikiej Róży 11, 05-180 Wymysły. NIP: 7582129740, REGON: 363093836, e-mail: sponndesign@gmail.com
 • Użytkownicy dobrowolnie podają swoje Dane Osobowe w zakresie zgodnym z ich zapotrzebowaniem na korzystanie z zasobów Platformy. Dane te zapisywane są w zasobach Platformy w celu przetwarzania ich zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.
 • Pozyskiwanie i przetwarzanie pozyskanych przez Administratora Danych Osobowych odbywa się w celu:
  a) zapewnienia prawidłowego przebiegu Procesu Zakupowego na Platformie oraz umożliwienia skutecznego zawarcia za pośrednictwem Platformy umowy sprzedaży (Zakupu Produktów) pomiędzy Sprzedającym i Kupującym oraz jej wykonania przez obie strony, w tym przekazania do wiadomości Sprzedającego koniecznych informacji dotyczących Zakupu, osoby Kupującego (imienia, nazwiska, e-maila, numeru telefonu), adresu Dostawy oraz Płatności niezbędnych do wykonania przez Sprzedającego wszystkich czynności i obowiązków związanych z Zakupem, w tym Dostawą zakupionych Produktów, wystawieniem dokumentu zakupu (faktury, rachunku), komunikacją z Kupującym, wypełnieniem obowiązków informacyjnych wobec Kupującego i innych obowiązków Sprzedającego wynikających z dokonanego Zakupu;

  b) ejestracji i dokumentowania warunków zawieranych za pośrednictwem Platformy umów sprzedaży (Zakupów) oraz ich udostępniania stronom tej umowy (Sprzedającemu i Kupującemu) na potrzeby ustalenia treści umowy, jej należytego wykonania przez obie strony, w tym również wykonania uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi i gwarancji;

  c) zapewnienia Zarejestrowanym Kupującym wyższej funkcjonalności Platformy, w tym dostępu do historii dokonanych Zakupów, możliwości śledzenia ich statusu, zapamiętania dodanych do koszyka Produktów.
 • W szczególności Administrator pozyskuje i przetwarza następujące Dane Osobowe:

  1)  Dane pozyskiwane podczas rejestracji Konta oraz sposób ich przetwarzania

  a) W celu uzyskania statusu Zarejestrowanego Kupującego Użytkownik w toku zakładania Konta wypełnia formularz rejestracyjny, w którym dobrowolnie podaje swoje: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło dostępowe umożliwiające zalogowanie się do konta. Podanie tych danych jest konieczne w celu założenia Konta. Administrator pozyskuje w/w dane z chwilą kliknięcia przycisku „Zarejestruj się”.

  b) Adres e-mail podany w tym trybie przetwarzany jest dla komunikacji pomiędzy Gospodarzem Platformy i Użytkownikiem dotyczącej korzystania z Platformy, w tym dotyczącej aktywacji Konta, utrzymania poprawnej funkcjonalności Konta, zmiany hasła dostępowego oraz informowania o zmianie takiego hasła, jak również komunikacji związanej z aktywnością Użytkownika na Platformie i dostępnością funkcjonalności Platformy dla Użytkownika, w szczególności komunikacji związanej z dokonanym Zakupem i jego realizacją, w tym informowania Kupującego o dokonaniu Zakupu oraz zmianie statusu jego realizacji.


  2) Dane pozyskiwane od Kupującego w toku Procesu Zakupowego oraz sposób ich przetwarzania

  a) W toku Procesu Zakupowego Kupujący dobrowolnie podaje zaś Administrator pozyskuje następujące dane dotyczące dostawy Produktów objętych Zakupem: imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres dostawy a w przypadku zaznaczenia pola „Potrzebuję faktury VAT” również dane potrzebne do wystawienia faktury VAT. Podanie tych danych jest konieczne w celu dokonania Zakupu na Platformie.

  b) Dodatkowo w toku Procesu Zakupowego Administrator pozyskuje następujące dane dotyczące każdego zrealizowanego Zakupu: datę Zakupu, Produkty objęte Zakupem, Cenę tych Produktów, Koszt ich Dostawy, wybraną przez Kupującego Formę Płatności oraz Sposób Dostawy i status Płatności. Dane powyższe pozyskiwane są przez Administratora z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i Płacę”

  c) Dane powyższe wyświetlane są w zakładce każdego „Zamówienia” na Koncie Zarejestrowanego Kupującego oraz przekazywane są Sprzedającemu (wyświetlane na stronie Platformy w panelu Sklepu, w którym dokonano Zakupu), w celu podania do wiadomości Sprzedającego niezbędnych danych do wykonania wszystkich czynności i jego obowiązków związanych z Zakupem, w tym Dostawą zakupionych Produktów, wystawieniem dokumentu sprzedaży (faktury, rachunku), komunikacją z Kupującym i wypełnieniem obowiązków informacyjnych wobec Kupującego i innych obowiązków Sprzedającego wynikających z dokonanego Zakupu.

  d) Dane wskazane w lit. a) i b) powyżej zawarte są również w wiadomości informującej Kupującego o dokonanym przez niego Zakupie, przesłanej na adres e-mail podany przez Kupującego w toku Procesu Zakupowego. Na wskazany adres e-mail przez Kupującego doręczane są również informacje o zmianie przez Sprzedającego statusu zamówienia, np. na „wysłane”.
 • Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora:
  a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w zakresie w jakim przetwarzanie pozyskanych przez Administratora danych jest niezbędne dla wykonania umowy sprzedaży (Zakupu) zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedającym za pośrednictwem Platformy;

  b) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda Kupującego, na wykorzystanie jego Danych Osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, wyrażona podczas rejestracji Konta lub w toku Procesu Zakupowego;

  c) art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – w przypadku marketingu bezpośredniego tj. gdy zachodzi niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. przesyłanie informacji marketingowych) i nie zostaną naruszone interesy i podstawowe prawa osób uprawnionych.
 • Czas przetwarzania Danych Osobowych.

  a) w odniesieniu do Niezarejestrowanego Kupującego – 1 (jeden) rok po upływie terminu gwarancji i rękojmi przewidzianego dla zakupionych przez niego Produktów w ramach ostatniego Zakupu;

  b) w odniesieniu do Zarejestrowanego Kupującego – 1 (jeden) rok po upływie terminu gwarancji i rękojmi przewidzianego dla zakupionych przez niego Produktów w ramach ostatniego Zakupu lub do czasu usunięcia przez Zarejestrowanego Kupującego Konta na Platformie, w zależności do tego, który z tych terminów nadejdzie później;

  c) w odniesieniu do Zakupów Kupującego, co do którego został wszczęty spór przed upływem terminu wskazanego w lit. a) lub b) powyżej – 1 rok po powzięciu przez Administratora informacji o ostatecznym rozstrzygnięciu sporu.
 • Odbiorcy Danych: Dane mogą być udostępnione osobom (też podmiotom gospodarczym) świadczącym usługi na rzecz Administratora (ich podwykonawcom), m. in. w związku z wykonywaniem usług związanych z technologią i wsparciem IT (na przykład wsparcie strony internetowej i innych systemów Platformy, z których korzysta Gospodarz w celu dostarczenia usług Kupującemu i Sprzedającemu), usług związanych z optymalizacją naszych procesów realizacji zamówień w sklepie internetowym, dostarczającym usługi chmurowe i platformę do zarządzania sklepem internetowym, usług księgowych, doradztwa prawnego, agencjom marketingowym. Administrator będzie posiadać odpowiednie porozumienie z takimi osobami, zgodnymi z wymogami RODO. O ile nie będzie to udostępnieniem, dane będą przekazywane w oparciu o umowę powierzenia danych do przetwarzania. Podmiot pozyskujący dane będzie zobowiązany do zachowania tajemnicy. Dane mogą być ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa
 • Prawa Kupującego: Kupujący udostępniając Dane Osobowe ma następujące prawa:

  a) prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych – art. 15 RODO,

  b) prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO,

  c) prawo do usunięcia danych, „prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO,

  d)  prawo do ograniczenia przetwarzania -art. 18 RODO,

  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku marketingu bezpośredniego – art. 21 RODO, 

  f) prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO, 

  g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – art. 77 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  h) kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  UWAGA: Kupujący ma prawo do wycofania zgody w sposób według własnego wyboru, w sposób, który nie będzie dla niego uciążliwy i co będzie dla niego równie łatwe jak i wyrażenia zgody. Niezależnie od uprawnień jakie przysługują w oparciu o RODO Uprawniony może wycofać swoją zgodę na przesyłanie informacji handlowych (marketingowych) drogą elektroniczną (art. 4 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 10 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Wycofać zgodę, zgłaszać sprzeciw lub realizować inne wskazane powyżej prawa można poprzez przesłanie swojego żądania na adres poczty elektronicznej Administratora: sponndesign@gmail.com
 • Platforma korzysta z plików cookies. Są one zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie i in.) przez strony internetowe Platformy, które przegląda Użytkownik.
 • Platforma korzysta z następujących plików cookies:

  a) Niezbędne – pliki cookie umożliwiające korzystanie z podstawowych funkcji Platformy, takich jak logowanie użytkownika lub zarządzanie kontem. Bez niezbędnych plików cookie nie można prawidłowo korzystać z Platformy. Wejście na stronę Platformy i rozpoczęcie korzystania z jej zasobów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem tej kategorii plików cookies.

  b) Marketingowe – Pliki cookie marketingowe wykorzystywane głównie w celach marketingowych i reklamowych na stronach internetowych. Ich głównym celem jest śledzenie aktywności użytkowników na stronach internetowych i zbieranie informacji o ich zachowaniu, w celu dostarczania im następnie spersonalizowanych treści reklamowych, zgodnych ze zbudowanym profilem ich zainteresowań i preferencji. Do wykorzystywania plików marketingowych przez Platformę konieczne jest wyrażenie zgody przez Kupującego. Wyrażenie takiej zgody, umożliwi udostępnienie danych Danych Osobowych Kupującego podmiotom trzecim zajmującym się spersonalizowaną reklamą i promocją, w tym Microsoft, LinkedIn, Google i Meta.

  c) Analityczne – Pliki cookie analityczne to rodzaj plików cookie używanych głównie w celu zbierania danych dotyczących zachowania użytkowników na stronach internetowych. Głównym celem tych plików jest analiza i raportowanie danych w celu zrozumienia, jak użytkownicy korzystają z witryny i jak można ją ulepszyć. Analityka obejmuje takie dane jak: liczbę odwiedzin, źródło ruchu na Platformie, czas przebywania na poszczególnych stronach Platformy i inne dane statystycznej. Do wykorzystywania plików analitycznych przez Platformę konieczne jest wyrażenie zgody przez Kupującego. Wyrażenie takiej zgody, umożliwi udostępnienie danych zbieranych danych podmiotom trzecim, w tym Microsoft, LinkedIn, Google i Meta.

  d) Personalizacyjne – Pliki cookie personalizacyjne to rodzaj plików cookie wykorzystywanych do dostarczania spersonalizowanych doświadczeń użytkownikom na stronach internetowych. Głównym celem tych plików jest dostosowanie treści, funkcji i interakcji na stronie do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika. Do wykorzystywania plików cookie personalizacyjnych przez Platformę konieczne jest wyrażenie zgody przez Kupującego.
 • Zakres korzystania z plików cookies każdy Użytkownik Platformy może ustawić w oknie startowym wyświetlającym się po wejściu na stronę Platformy sponndesign.com.
 • W celu zaakceptowania jedynie niezbędnych plików cookies koniecznych do wykorzystywania jedynie podstawowych funkcji Platformy należy wybrać przycisk „Odrzuć wszystkie”
 • W celu zaakceptowania wykorzystywanych przez Platformę wszystkich plików cookies (marketingowych, analitycznych i pesonalizacyjnych) należy wybrać przycisk „Akceptuj wszystkie”
 • Rozwijając sekcje dotyczące poszczególnych kategorii plików cookies, można wyrazić zgodę jedynie na niektóre ich kategorie.
 • Zarządzanie zapisywaniem plików cookies na urządzeniu Użytkownika jest możliwa z poziomu przeglądarki internetowej używanej przez Użytkownika. Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących akceptowania lub odrzucania wszystkich lub niektórych rodzajów plików cookies, jak zarządzenie informowania Użytkownika o każdym przypadku, gdy strona internetowa próbuje zapisać pliki cookies na jego urządzeniu. Zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących.
 • Pliki cookies, które zostały już zapisane na urządzeniu Użytkownika, mogą być również w każdej chwili usunięte. Zarządzanie i usuwanie plików cookie inaczej wygląda w różnych przeglądarkach internetowych, stąd po szczegółowe informacje w tym zakresie należy sięgnąć na strony pomocy danej przeglądarki. Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

  a) Google Chrome: Menu > Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo – należy wybrać odpowiednią opcję.

  b) Internet Explorer: Menu > Ustawienia > Pliki cookie i uprawnienia witryny – należy wybrać odpowiednią opcję.

  c)  Mozilla Firefox: Menu > Preferencje > Prywatność i bezpieczeństwo > Ciasteczka i dane witryn – należy wybrać odpowiednią opcję.

  d) Opera: Menu > Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo – należy wybrać odpowiednią opcję.

  e) Safari: Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję. 
 •  Prawo do Sprzeciwu: W związku z zamiarem przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych Administrator wskazuje, iż w każdej chwili przysługuje Użytkownikowi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w takim celu. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator nie będzie przetwarzał tych danych, chyba że w stosunku do danych Użytkownika istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Użytkownika, praw i wolności lub dane Użytkownika będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.